Όροι Ανταλλακτικών - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά

Όροι Ανταλλακτικών

ΟΡΟΙ:

1. Ορισμοί

1.1. ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ : Νοείται η πωλήτρια με πλήρης στοιχεία: «Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», με έδρα Κηφισιά Αττικής, Θηβαΐδος 15 & Κορνηλίου, 145 64, με αρ. ΓΕΜΗ:341201000 & ΑΦΜ: 094110700
1.2. Πελάτης: Νοείται ο αγοραστής ως περιγράφεται στο τιμολόγιο ή /και την προσφορά
1.3. Ανταλλακτικά: Είναι το αντικείμενο της πώλησης και είναι τα μέρη ενός μηχανήματος ανάλογης λειτουργικότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές που καθορίζει ο κατασκευαστής από τον ίδιο ή έτερη επιχείρηση καθώς και τυχόν αναλώσιμα που χρειάζονται για τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος
1.4. Σύμβαση: οι παρόντες όροι πώλησης

2. Αντικείμενο Σύμβασης

2.1. Η αγοραπωλησία των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
2.2. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ανεξαρτήτως παραγγείλει τα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και εξετάσει τις τεχνικές προδιαγραφές τους που του παρουσιάσθηκαν από την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ουδεμία ευθύνη υπέχει για την καταλληλόλητα των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ εκτός αν γραπτώς και κατόπιν μελέτης συνέστησε αυτά αφού είχε λάβει τις πλήρεις και αναγκαίες πληροφορίες για το σκοπό αυτό.
2.3. Ρητά δηλώνεται ότι η τοποθέτηση των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ δεν είναι υποχρέωση της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.

3. Παράδοση

3.1. Η παράδοση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ θα γίνει στον τόπο και τον χρόνο που συμφωνείται από τα μέρη, άλλως από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ
3.2. Η προθεσμία παράδοσης αναστέλλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, απεργίας, αναστολής πλόoυ ή οποιασδήποτε άλλης παρακωλυτικής αιτίας και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή και επιπλέον του χρόνου προσαρμογής των συνθηκών στον κανονικό τους ρυθμό.
3.3. Η παράδοση τελεί υπό τον όρο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ που πηγάζουν από την παρούσα ή εξ άλλης αιτίας.
3.4. H ΕΛΤΡΑΚ έχει υιοθετήσει Πολιτική Επιστροφών η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπό (website) της https://bit.ly/retpolelt. Ρητά συμφωνείται ότι η αυτή η πολιτική υπόκειται σε αλλαγές κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια της ΕΛΤΡΑΚ και ισχύει η εκάστοτε αναρτημένη Πολιτική κατά τον χρόνο που διενεργείται η επιστροφή. Η Πολιτική Επιστροφών δεν θίγει ούτε επηρεάζει δικαιώματα που απονέμει ο νόμος στον πελάτη.

4. Τίμημα και Τρόπος Καταβολής

4.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ως τίμημα για τα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ το ποσό που αναγράφεται στην εκάστοτε προσφορά ή/και τιμολόγιο.
4.2. Το ανωτέρω τίμημα που θεωρείται από τον Πελάτη εύλογο και δίκαιο και ανταποκρινόμενο πλήρως στην αξία των πωληθέντων, καταβάλλεται κατά τον τρόπο που συμφωνείται μεταξύ των μερών άλλως προ της παράδοσης των πωληθέντων.
4.3. Προς περαιτέρω εξασφάλιση της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ο Πελάτης δύναται να παραδίδει ή θα παραδώσει σ’ αυτήν αξιόγραφα σε διαταγή της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ αντίστοιχα των δόσεων καταβολής του τιμήματος.
4.4. Ρητά συμφωνείται ότι οιοσδήποτε αρραβώνας ή αξιόγραφο θα δοθεί από τον Πελάτη στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ προ της παραδόσεως των πωληθέντων (ήτοι προ της αναχωρήσεως αυτού από τις εγκαταστάσεις της).
4.5. Όλες οι καταβολές θα γίνονται δια καταθέσεως στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΕΛΤΡΑΚ στον Πελάτη ή δι’ επιταγής ως επιτάσσει ο νόμος.
4.6. Σε περίπτωση μεταβολής του επισήμου νομίσματος της χώρας από Ευρώ (€) σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, τότε το τίμημα θα υπολογίζεται με την εκάστοτε τρέχουσα, κατά την ημερομηνία καταβολής του τιμήματος, ισοτιμία του τότε ισχύοντος επισήμου Ελληνικού νομίσματος προς το νόμισμα του ευρώ.

5. Παράβαση των υποχρεώσεων του Πελάτη

5.1. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε απαγόρευσης ή υποχρέωσης του Πελάτη που απορρέει από την παρούσα, ιδία σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τιμήματος ή μέρους αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος και η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ έχει το δικαίωμα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τη σύμβαση και
5.2. είτε να απαιτήσει την καταβολή όλου του υπολειπόμενου τιμήματος με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και να απαιτήσει την καταβολή και των μη εισέτι ληξιπρόθεσμων ποσών, καθιστάμενων ληξιπρόθεσμων συντελουμένης της όποιας παραβάσεως από τον Πελάτη
5.3. είτε άλλως, η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να αναλάβει τα μη χρησιμοποιηθέντα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και να αναζητήσει αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και αμοιβών) τουλάχιστον ισόποση του τιμήματος των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ
5.4. να παρακρατήσει το προκαταβληθέν μέρος του τιμήματος από τον Πελάτη που θα καταπίπτει υπέρ της ΕΛΤΡΑΚ ως ποινική ρήτρα, την οποία τα μέρη ρητώς συνομολογούν ως εύλογη και δίκαια.
5.5. Ρητά συμφωνείται, μετά τη για οποιοδήποτε λόγο υπαναχώρηση από τη σύμβαση της πωλήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι είναι δικαίωμα της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ να αναλάβει τα μη χρησιμοποιηθέντα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ή να τα αφαιρέσει αυτό από την κατοχή του Πελάτη ή οιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτόν από οιαδήποτε τοποθεσία αυτό κείται, μονομερώς, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ή η σύμφωνη γνώμη των προαναφερόμενων, δεδομένου ότι ο Πελάτης από την υπογραφή της παρούσης παρέχει στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ανεκκλήτως καθ’ όσον αφορά και το συμφέρον της ιδίας τη συναίνεση του να αφαιρεί και να αναλαμβάνει τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ μετά τη για οποιοδήποτε λόγο λύση της παρούσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θεωρούμενη πάντοτε ως επείγουσα, κατά την οποία δεν αποδοθεί ή δεν αναλάβει τα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, η τελευταία μπορεί να καταλάβει και να αφαιρέσει τα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ από οποιονδήποτε χώρο με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Ρητώς ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως η παρακράτηση της κατοχής των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ από τον ίδιο μετά τη λύση της σύμβασης αποτελεί ιδιοποίηση αυτού και η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ δύναται να ασκήσει μήνυση για υπεξαίρεση. Αν τα μη χρησιμοποιηθέντα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ δεν επιστραφούν ή δεν τα αναλάβει η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ κατά τα ανωτέρω για οποιοδήποτε λόγο, ο Πελάτης θα συνεχίσει να φέρει πλήρη ευθύνη για αυτά, όπως ορίζεται στην παρούσα μέχρι την επιστροφή του στην κατοχή της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ.
5.6. Η σύμβαση πωλήσεως λογίζεται αυτοδικαίως λυθείσα σε περίπτωση που ο Πελάτης πτωχεύσει ή εισέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε διαδικασία πτώχευσης ή συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης ή παρεμφερούς διαδικασίας ή προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση ή συμβιβασμό με τους πιστωτές του, ή είναι εταιρεία που τέθηκε υπό εκκαθάριση, υποχρεωτική ή προαιρετική.

6. Ευθύνη

6.1. Στις περιπτώσεις που Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ο Πελάτης φέρει πλήρη ευθύνη προς την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ για απώλεια ή φθορά ή καταστροφή τους, που τυχόν υποστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο Πελάτης βρίσκεται στην κατοχή του και από οιαδήποτε αιτία.
6.2. Η ευθύνη της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ περιορίζεται στις θετικές ζημίες έως του τριπλασίου της παρούσης συναλλαγής και απαλλάσσεται ακόμη και αυτών αν τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου και αυτά αποκατασταθούν ή αντικατασταθεί το πωληθέν ελλαττωματικό ή μη φέρον τη συνομολογημένη ιδιότητα ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
6.3. Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ δεν ευθύνεται για αστοχίες υλικών τρίτων ή φυσιολογική φθορά οποιουδήποτε υλικού ή για εν γένει γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της και γεγονότα ανωτέρας βίας κλπ.

7. Εγγύηση

7.1. Έκαστο των ανταλλακτικών καλύπτεται από εγγύηση, τα χρονικά όρια, οι όροι και οι περιορισμοί της οποίας είναι αυτοί που περιέχονται στο έντυπο του κατασκευαστικού Οίκου που συνοδεύει έκαστο είδος ανταλλακτικών, ή που είναι αναρτημένο στον ιστότοπό (website) της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ https://bit.ly/guarelt.
7.2. Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ δύναται να συνδράμει, δια τηλεφώνου 2108196907 ή δια μέσου ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση warranty@eltrak.gr, τον Πελάτη σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την εγγύηση.

8. Προσωπικά δεδομένα

8.1. Ενδέχεται κατά την εκτέλεση της σύμβασης τα μέρη να προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
8.2. Τα συμβαλλόμενα Μέρη από κοινού δηλώνουν ότι θα χειρίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα και την Εφαρμοστέα νομοθεσία. Νοείται ότι έκαστο των μερών είναι ατομικά υπεύθυνο για τη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8.3. Αμφότερα τα μέρη συνεχώς θα ελέγχουν και αν είναι αναγκαίο θα τροποποιούν τις λεπτομέρειες των υποχρεώσεων της παρούσας κατά τη διάρκεια της παρούσας ώστε να ανταποκρίνονται στην επεξεργασία που πράγματι λαμβάνει χώρα.
8.4. Προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται στο μέτρο και στον βαθμό που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την παρούσα και για την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας (ιδία της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας).
8.5. Τα σχετικά με τα ζητήματα είναι αναρτημένα στον ιστότοπό (website) Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα https://bit.ly/3ogKSh1.

9. Γενικοί Όροι

9.1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία και βούληση των μερών και όλοι οι όροι της είναι βασικοί και ουσιώδεις.
9.2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης είναι άκυρος, δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα την όλη σύμβαση, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
9.3. Καμία διάταξη της παρούσας δεν μπορεί να τροποποιηθεί, διαγραφεί ή παύσει να ισχύει, παρά μόνον κατόπιν εγγράφου συμφωνίας υπογεγραμμένης από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.
9.4. Η παρούσα διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο, σε περίπτωση δε που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της, αποκλειστικά αρμόδια να αποφανθούν επ’ αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
9.5. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά τηv ημερομηνία και στον τόπο πoυ αναφέρεται ανωτέρω και έλαβε έκαστος εξ αυτών από ένα όμοιο αντίτυπο.

Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ Ο Πελάτης

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 12 34 567
Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά