CAT_Magazine_rules - Eltrak Cat - Κατασκευές, Εξορύξεις, Λατομεία, Ανυψωτικά

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

1) Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ με έδρα την Νέα Κηφισιά Αττικής (Θηβαΐδος 15), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια.
2) Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
3) Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες μας https://www.eltrak.gr & https://www.eltrakcat.gr
4) Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας είναι (-30-) ημέρες και θα διαρκέσει από την 10 Μαΐου 2022 έως και 08 Ιουνίου 2022 (10/05/2022 – 08/06/2022)
5) Η διαδικασία της προωθητικής ενέργειας έχει ως εξής: Κάθε αναγνώστης του ηλεκτρονικού περιοδικού CAT MAGAZINE μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω του link https://bit.ly/39m8kHN  που εντάσσεται στο αντίστοιχο πεδίο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CAT MAGAZINE» στο περιοδικό CAT MAGAZINE, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικώς. Στο τέλος της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για το μεγάλο δώρο.
6) Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει δωρεάν ένα smart phone Caterpillar S62.
7) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ και των συνεργαζόμενων εταιρειών του δώρου.
8) Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από την προωθητική ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.
9) Ο νικητής της προωθητικής ενέργειας θα παραλάβει το δώρο της προωθητικής ενέργειας, με την επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
10) Η παραλαβή του δώρου , εφόσον ο νικητής είναι κάτοικος του Νομού Αττικής, θα γίνεται από την έδρα της ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ (Κηφισιά, Θηβαΐδος αρ. 15 & Κορνηλίου, τηλ. 2108196954). Στην περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοικος επαρχίας, τότε ύστερα από συνεννόηση με την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (τηλ. 2108196954), η παραλαβή του δώρου θα γίνει βάσει συνεννόησης. Email επικοινωνίας vstampelou@elastrak.gr.
11) Ο νικητής της προωθητικής ενέργειας παρέχει την ρητή συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτει ή και του Διαδικτύου. Έτσι, η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του σχετικού δώρου για διαφημιστικούς αυτής σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στην προωθητική ενέργεια έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
12) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται και την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του νικητή για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που τηρείται από την ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, αποκλειστικά για τον σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας και της προβολής αυτής, σύμφωνα και την Εφαρμοστέα νομοθεσία και την παρούσα.
13) Ο συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
14) Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην σελίδα της στο διαδίκτυο.
15) Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
16) Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων της Προωθητικής Ενέργειας.
17) Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, για κάθε δε διαφορά που απορρέει από αυτό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 12 34 567
Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά