Οδηγείες εγκατάστασης

και λειτουργίας Η/Ζ

1) Ενδεικτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό του χώρου εγκατάστασης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Οι παρακάτω σύντομες οδηγίες ως στόχο έχουν να συνδράμουν στην καλύτερη εγκατάσταση του Η/Ζ, προκειμένου να εξασφαλίσουν στον χρήστη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα*:

Engine Driven Fan Arrangement

Αερισμός χώρου εγκατάστασης

Για την σωστή καύση και την απαγωγή θερμότητας του κινητήρα απαιτείται άφθονος αέρας. Τα ειδικά στοιχεία αερισμού του εκάστοτε ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αναφέρονται αναλυτικά στο τεχνικό φυλλάδιο της Caterpillar.
Η αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δεν πρέπει να ξεπερνά τους 12° C από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σύστημα απαγωγής καυσαερίων

Οι σωληνώσεις καθώς και ο σιγαστήρας εξάτμισης θα πρέπει να τοποθετούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτρέπουν ικανό επισκέψιμο χώρο περιμετρικά του ζεύγους. Η σωστή στήριξη των σωληνώσεων καθώς και του σιγαστήρα εξάτμισης είναι απαραίτητη για την αποφυγή μεταφοράς κραδασμών στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Όλο το σύστημα απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να μονωθεί κατάλληλα προκειμένου να μην μεταφέρεται η υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης.
Τέλος, για την σωστή λειτουργία του ζεύγους, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η αντίθλιψη όλου του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής.

Typical Exhaust System Installation
BarryMount controls

Έδραση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Για την ορθή λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι απαραίτητο αυτό να τοποθετηθεί σε τελείως επίπεδη βάση, προσφέροντας έτσι κατάλληλη έδραση, η οποία θα πρέπει να είναι επαρκής βάσει του συνολικού βάρους του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Μία σωστή έδραση δεν επηρεάζει την αποφασιστικής σημασίας ευθυγράμμιση κινητήρα και γεννήτριας. Αντίθετα η τοποθέτηση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πάνω σε μια ανώμαλη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά, όπως στρεβλώσεις του μπλοκ του κινητήρα και να δημιουργήσει υψηλές πιέσεις στις συγκολλήσεις και στα μέταλλα.

Στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη μεγάλης ισχύος (άνω των 1000kVA) η Caterpillar προσφέρει εναλλακτικά, ειδικά αντικραδασμικά, που τοποθετούνται μεταξύ του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και της επιφάνειας έδρασης για την περαιτέρω απόσβεση των κραδασμών. Γενικός κανόνας είναι να τοποθετείται ένα ζευγάρι αντικραδασμικών κοντά στο κέντρο βάρους του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και τα υπόλοιπα σε ίση απόσταση μεταξύ τους, ώστε να μοιράζονται το βάρος του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ομοιόμορφα.

Επιπρόσθετα, ο επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι
απαραίτητος τόσο για την ορθή του λειτουργία όσο και για την άνετη πρόσβαση των τεχνικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (μία περιμετρική απόσταση της τάξεως του 1 μέτρου περίπου είναι αρκετά ικανοποιητική).

Σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Για την σωστή σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή κατ’ ελάχιστο στα εξής*:

 1. Σύνδεση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής με καλώδιο 2×1 θωρακισμένο (μπλεντάζ) για αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων.
 2. Σύνδεση παροχής ρεύματος 220V προς τον πίνακα ελέγχου και λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την συντήρηση των συσσωρευτών (φορτιστής) και για την προθέρμανση του κινητήρα (εφόσον υπάρχει).

2) Ενδεικτικές οδηγίες/έλεγχοι για την αδιάλειπτη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Ορθή λειτουργία των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Η Caterpillar συνιστά th λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ελάχιστο φορτίο 40%. Αυτό θα αποτρέψει πιθανό γυάλισμα των χιτωνίων (ως πιθανό επακόλουθο της λειτουργίας σε χαμηλά φορτία) και τυχόν υψηλή κατανάλωση λαδιού.
Η προγραμματισμένη συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα πρέπει να γίνεται κάθε 250 ώρες λειτουργίας ή σε ετήσια βάση (όποιο έρθει πρώτο) κατόπιν επικοινωνίας με το συνεργείο της ELTRAK.

Προτεινόμενοι έλεγχοι κατά τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

Οι ακόλουθες ενέργειες είναι καλό να πραγματοποιούνται από τον χειριστή ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ώστε αυτό να λειτουργεί και να αποδίδει στο μέγιστο δυνατό*:

 • Οπτικός έλεγχος της δεξαμενής καυσίμου για τυχόν οξειδώσεις.
 • Έλεγχος της στάθμης καυσίμου και συμπλήρωμα εφόσον χρειάζεται.
 • Έλεγχος της στάθμης λαδιού του κινητήρα και συμπλήρωμα εφόσον χρειάζεται.
 • Έλεγχος της στάθμης του αντιψυκτικού του συστήματος ψύξης. Συμπληρώστε με το ειδικό αντιψυκτικό υγρό της Caterpillar, εάν απαιτείται.
 • Έλεγχος της τάσης των συσσωρευτών και του φορτιστή.
 • Οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα (εφόσον υπάρχει προθέρμανση κινητήρα).
image6

Συστοιχία συσσωρευτών (μπαταρίες)

Για την άμεση/αυτόματη εκκίνηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους πρέπει οι συσσωρευτές να είναι πάντοτε υπό φορτίο.
Για τον σκοπό αυτό ο φορτιστής συσσωρευτών πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος (220V).

2) Καύσιμο

fuel system

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Caterpillar χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο κίνησης. Όσο πιο καλής ποιότητας είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται τόσο καλύτερη απόδοση θα έχει ο κινητήρας.

Επίσης, η δεξαμενή καυσίμου είναι σημαντικό να τοποθετηθεί σε σημείο χαμηλότερο από το σύστημα καύσης (καυστήρα, αντλία πετρελαίου) ώστε να αποφεύγεται να είναι το σύστημα συνεχώς υπό πίεση.

Σημαντική ενημέρωση για το βιοντίζελ

Αγαπητοί Πελάτες και Αξιότιμοι Συνεργάτες,

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται αρκετός λόγος αναφορικά με την ποιότητα του ντίζελ κίνησης που διατίθεται στην εγχώρια αγορά (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 590) και τα προβλήματα του οποίου αποδίδονται σε αυτό, ειδικότερα στις μηχανές εσωτερικής καύσης. Γενικά, τα βιοκαύσιμα προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθεια περιορισμένων ρίπων στην ατμόσφαιρα λόγω:

 • της βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας
 • του διαμερισμού των πηγών ενέργειας
 • της αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • της ενδυνάμωσης του γεωργικού τομέα.

Τα Μειονεκτήματα της χρήσης του βιοντίζελ είνα τα εξής:

 • Μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενο κατά 10-12% (μείωση της μέγιστης απόδοσης ισχύος)
 • Τάση σχηματισμού συσσωμάτων βαρέων υδρογονανθράκων (φραγή συστημάτων υψηλής πίεσης / φίλτρου καυσίμου)
 • Διαβρωτικό για ορισμένα ελαστομερή (τσιμούχες, φλάντζες, ελαστικοί σύνδεσμοι)
 • Διαλυτικό για επικαθίσεις (συχνότερη αλλαγή λιπαντικού)
 • Διάβρωση μεταλλικών τμημάτων (μικρή αντοχή στην οξείδωση).

Επιπρόσθετα, η αποθήκευση του βιοντίζελ κατά μεγάλα διαστήματα, δημιουργεί μύκητες, οι οποίοι αναπτύσσονται και δημιουργούν μυκητολάσπη η οποία επιδρά αρνητικά και προξενεί προβλήματα λειτουργίας στο κύκλωμα καυσίμου. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που χρησιμοποιούνται ως εφεδρική ή εποχική λύση και ο λόγος είναι διότι το καύσιμο παραμένει αποθηκευμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το ίζημα αυτό επικάθεται όχι μόνο στα τμήματα της αντλίας πετρελαίου αλλά και στα τοιχώματα και τον πυθμένα της δεξαμενής, με αποτέλεσμα το επαναλαμβανόμενο κόλλημα της αντλίας λόγω αλλοίωσης της δεξαμενής, η οποία σε περίπτωση που δεν καθαριστεί/αντικατασταθεί θα επηρεάζει το τυχόν πετρέλαιο που θα παραμείνει σε αυτήν, ακόμα και αν αυτό ανανεώνεται.

Η ΕΛΤΡΑΚ προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προστατέψει τον πελάτη της αλλά και την επένδυσή του:

 • Λειτουργία του Η/Ζ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για περίπου μισή ώρα με ελάχιστο φορτίο 40%, εφόσον είναι δυνατόν.
 • Η προμήθεια του πετρελαίου να γίνεται από αξιόπιστο και επώνυμο προμηθευτή για αποφυγή νοθείας.
 • Η πλήρωση της δεξαμενής καυσίμου να γίνεται μόνο με πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Το καύσιμο πρέπει να ανανεώνεται το λιγότερο δύο (2) φορές ετησίως (προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μαστίχωσης του πετρελαίου λόγω των υψηλών επιπέδων βιοντίζελ που υπάρχει στο καύσιμο, το οποίο μπορεί ακόμα και να καταστρέψει την αντλία πετρελαίου).
 • Η στάθμη καυσίμου πρέπει να διατηρείται στο μέγιστο επίπεδο κατά το δυνατόν προς αποφυγή οξειδώσεων.
 • Να χρησιμοποιείται βελτιωτικό συντήρησης πετρελαίου βιοντίζελ (ειδικά αντιμυκητιακά πρόσθετα καυσίμου και σταθεροποιητές πετρελαίου που υπάρχουν στο εμπόριο από πολλούς κατασκευαστές χημικών, όπως για παράδειγμα οι εταιρείες wurth, castrol, liqui moly, amsoil, prestone, κλπ).

Υπόμνημα:

Σύγγραμμα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, «Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίμων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης.» :

http://library.tee.gr/digital/kma/kma_m1413/kma_m1413_ntziaxristos.pdf

* Οι παραπάνω γενικές οδηγίες εγκατάστασης/λειτουργίας και γεννητριών δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για μια σωστή και ολοκληρωμένη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

pdf Basic A&I
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 12 34 567
Είσοδος στο ELTRAK B2B Ζητήστε Προσφορά